Küldetésnyilatkozat

Református nevelésünk alapelvei

„A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet,
a jó cselekedet mellé tudományt.”

(2 Pét 1,5)

Célunk, hogy tanulóinkat művelt, jellemes, keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formáljuk, akik készek az örökölt és jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni és közvetíteni.

ELKÖTELEZETTSÉG

Iskolánk keresztyén közösség, alapvető feladata, hogy életformáló örömhírt, evangéliumot hirdessen. Iskolánk a nemzeti kultúra időtálló értékeit közvetíti történelmében és nyelvében, erkölcsében és értékrendjében, tananyagában, módszereiben, testi nevelésében és tanárainak, illetve diákjainak viselkedéskultúrájában.

MŰVELTSÉG

A diákoknak biztosítja a képességüknek megfelelő tudásanyagot és felkészíti őket a kétszintű érettségi vizsgára, a továbbtanulásra. Olyan tanítási módszereket alkalmaz, amelyek hozzásegítik a tanulókat az életkori sajátosságaiknak megfelelő önálló gondolkodáshoz, tanuláshoz és kritikai képességeik fejlesztéséhez. A megbízható tudás megszerzésével kiművelt, felelős, helytállásra kész fiatalokat bocsát ki a haza javára.

IGÉNYESSÉG

A jellem nevelése meghatározza a személyiség keresztyén erkölcsi értékrendjét, igényességét az élet minden területén. Cselekedeteink megítélik jellemünket, jellemünk igazolja cselekedeteinket. Célunk, hogy kialakítsuk és megerősítsük fiataljainkban a felelősségtudatot saját cselekedeteikért és azok következményeiért, elmélyítve bennük a szavahihetőség, a megbízhatóság, a becsület és a tisztesség erényét.